Langdurig Ziek (LZ)/Lichamelijk Gehandicapt (LG)

Het samenwerkingsverband Drechtsteden VO zet zich in om de participatie van leerlingen met een ernstige, langdurige of chronische aandoening of fysieke beperking in het regulier onderwijs mogelijk te maken of te verbeteren.

Op basis van de wet Gelijke Behandeling en de visie van het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO wordt ingezet op advies en ondersteuning op drie niveaus: meedoen, manoeuvreren en maatwerk.

Meedoen

Het SWV biedt advies en ondersteuning bij:
 • (Aanvragen van) materiële aanpassingen in de klas, hulpmiddelen en leerlingvervoer
 • Organiseren van onderwijs op afstand (AV1 robotje) en thuisonderwijs
 • Toegankelijkheid van de school
 • Loopbaanoriëntatie en begeleiding (beroepskeuze-instrument Icares)
 • Opstellen van handelingsadviezen
 • Stage en andere buitenschoolse activiteiten

Manoeuvreren

Het SWV biedt advies en ondersteuning bij het aanpassen van de onderwijstijd, -belasting en toetsing ten behoeve van gelijke kansen binnen de wettelijke kaders.
 • Studieduur aanpassen, verlengen​
 • Studielast aanpassen, verminderen​
 • Toetsen, opdrachten en proefwerken aanpassen​
 • Eindexamen aanpassen en spreiden​

Maatwerk

Het SWV biedt advies en ondersteuning bij:
 • Het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief (uitstroombestemming, handelingsdeel met maatregelen)
 • Het opstellen van een Maatwerkprotocol (aantal studievakken, herverdeling stof over de leerjaren, individueel PTA, afspraken met vervolgonderwijs, aanpassen opleidingspakket
Het SWV onderhoudt contacten en ondersteunt bij de inzet van de volgende expertisecentra ten behoeve van de begeleiding van leerlingen met een langdurige ernstige aandoening of en fysieke beperking:
 • Ziezon, landelijk netwerk ziek zijn & en onderwijs (consultatie en advies)
 • Revalidatiecentrum Rijndam (fysio, ergo en psychologische begeleiding)
 • VISIO, expertisecentrum voor de begeleiding aan blinden en slechtzienden (consultatie en advies)

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden