Taalbeleid/NT2/TOS

Taalbeleid

Een veel gebruikte, algemene definitie van taalbeleid is: ‘Taalbeleid is een structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling en het verbeteren van de onderwijsresultaten.’
In het VO worden alle vakken steeds taliger. Er wordt een groot beroep gedaan op de verschillende taalvaardigheden van leerlingen, zoals begrijpend lezen, presenteren, verslagen maken, werkstukken schrijven, grafieken begrijpen, etc. Taaltaken komen in alle vakken voor. Taal is dus geen apart vak. Het speelt een grote rol in alle vakken. Daarom is een bewuste en structurele gerichtheid van het volledig schoolteam op de rol van taal binnen de school van groot belang.
De ontwikkeling van een goed taalbeleid op school is vaak een zaak van meerdere jaren en vraagt daarom een zekere continuïteit van bestuur, beleid, training en visie. De Begeleider Passend Onderwijs met plusexpertise op  het gebied van taal ondersteunt vanuit het SWV vraaggestuurd de scholen hierbij door actief mee te denken en door het geven van advies.

taal

NT2

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse vakgebied. Het is daarom niet vergelijkbaar met het vak Nederlands zoals dat in het VO aan moedertaalsprekers onderwezen wordt. In het vak NT2 staat het verwerven van de Nederlandse taal op de eerste plaats. Dit is noodzakelijk om later de andere vakken te kunnen volgen.

Leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn worden door het SWV Drechtsteden verwezen naar de Internationale Schakelklas (ISK), verbonden aan het Stedelijk Dalton College te Dordrecht.

De scholen in het SWV VO krijgen voor leerlingen, die langer dan twee jaar en korter dan vijf jaar in Nederland zijn financiële ondersteuning vanuit het SWV. Op de scholen in Zwijndrecht leidt dit tot in de inzet van een NT2-docent.

De scholen in het oostelijk deel van het SWV (Papendrecht, Sliedrecht) hebben de gelden samengebracht in de vorm van een gezamenlijk NT2-voorziening.

Het SWV wil met deze ondersteuning bereiken dat de taalachterstand van de desbetreffende leerlingen verkleind wordt, zodat zij kunnen deelnemen aan het onderwijs dat qua intelligentie bij hen past.

TOS

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal. Leerlingen met een TOS verwerven hun moedertaal of thuistaal langzaam en moeizaam. Ze horen goed en hebben een normale intelligentie. Toch ondervinden ze vaak problemen met het uiten van taal en vaak ook met het begrijpen van taal. Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis. TOS is meer dan een taalachterstand.

Signalen van een TOS zijn:
  • Taalontwikkeling verloopt langzaam
  • Slechte verstaanbaarheid
  • Moeite met het begrijpen van taal
  • Moeite met het spreken in goede zinnen
  • Woordvindingsproblemen
  • Leerling kan overkomen als erg stil of snel boos
Een TOS heeft invloed op leren, communicatie en gedrag.

De Begeleider Passend Onderwijs met plusexpertise taal werkt namens het SWV samen met de Koninklijke Auris Groep (experts in taal, spraak en gehoor).  Er is een vaste contactpersoon en Consultatie & adviesgever. Hierdoor zijn de lijnen kort en kan er adequaat gehandeld worden wanneer er vragen zijn vanuit de scholen. Ook zet het SWV in op professionalisering in het onderwijs waardoor er eerder gesignaleerd kan worden.

tos

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden