Opting Out LWOO


Opting out LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
Sinds 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de toewijzing en de ondersteuningsbudgetten van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro). Met deze inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning.

Het samenwerkingsverband Drechtsteden wijst lwoo en pro tot dit moment toe aan de hand van de landelijke criteria (op het gebied van capaciteiten, leerachterstand en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen) die daarvoor gelden.

Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel om de landelijke toewijzingscriteria en duur van lwoo los te laten, evenals de lwoo-licenties. Hierop vooruitlopend kunnen samenwerkingsverbanden sinds 1 januari 2016 kiezen voor ‘opting out lwoo’. Dit betekent dat zij zelf keuzes kunnen maken en beleid kunnen vormgeven met betrekking tot lwoo in hun school. Opting out voor pro is niet mogelijk.

Op weg naar opting out
Samenwerkingsverband Drechtsteden werkt in de huidige situatie lwoo met vastgestelde criteria vanuit het Ministerie OCW. Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 (met kansengelijkheid voor alle leerlingen als onderdeel van haar missie), is de mogelijkheid van opting out bespreekbaar gemaakt.

In de AV van december 2021 is besloten om de mogelijkheden met betrekking tot opting out, onder begeleiding van een externe adviseur, te verkennen. Wat op woensdag 22 november 2023 heeft geleid tot de ondertekening van de aanvraag van opting out lwoo bij het ministerie OCW voor het SWV Drechtsteden.

Opting out lwoo vanaf het schooljaar 2024/2025
-
Het samenwerkingsverband  kiest voor opting out van de landelijke criteria en de duur van de   
ondersteuningstoewijzing voor LWOO
-
Het samenwerkingsverband kiest voor opting out van de lwoo-licenties (alle VMBO basis- en kaderscholen
ontvangen een vast budget voor lwoo voor de komende vier schooljaren).

Wat betekent opting out voor de scholen in het Samenwerkingsverband
_
Voor het schooljaar 2024-2025 worden de instromende leerlingen lwoo volgens de huidig afgesproken
aanmeldroute aangemeld bij de VMBO basis- en kaderscholen in ons SWV.
-
Vanaf het schooljaar 2025/2026 komt de aanmeldroute voor de instromende lwoo-leerlingen te vervallen
en daarmee komt het aanleveren van een IQ-test (ADIT) vanuit het primair onderwijs te vervallen.
-
Voor het aanvragen van de TLV Praktijkonderwijs blijven de landelijke criteria gehandhaafd, waardoor de
aanmeldroute, en daarmee het afnemen van een IQ-test noodzakelijk blijft.

Voordelen
-
Kansgelijkheid voor de leerlingen
-
Geen bureaucratie meer voor de scholen en het samenwerkingsverband
-
Geen testbatterij meer op de basisschool rondom lwoo
-
Er wordt vertrouwd op de kennis en kunde van de professional
-
Keuzevrijheid voor informatieverzameling door de scholen zelf
-
Huidige ondersteunings-structuur kan blijven, ook voor huidige leerlingen
-
Scholen weten op welk bedrag ze kunnen rekenen

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden