Toelaatbaarheidsverklaring

Naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Naast het Voortgezet Onderwijs is er ook Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. In Nederland bestaan veel verschillende scholen voor VSO.
De scholen zijn ingedeeld in vier groepen. Elke groep verwijst naar een bepaalde beperking van de groep leerlingen die daar op school zitten.
 
De vier groepen zijn:

VSO 1
Scholen voor VSO 1 zijn bedoeld voor leerlingen met een visuele handicap. Wanneer sprake is (van een vermoeden) van een visuele beperking kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij de koninklijke Visio.

VSO 2
Scholen voor VSO 2 zijn bedoeld voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het gaat om leerlingen die doof, slechthorend zijn of een taalspraakstoornis hebben.

VSO 3
Scholen voor VSO 3 zijn speciale onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. In ons samenwerkingsverband is dit school Bleyburgh in Sliedrecht. Deze school wordt bezocht door leerlingen die zeer moeilijk leren. De langdurig zieke kinderen en de kinderen met een lichamelijke of/en meervoudige beperking die in het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden wonen, maken gebruik van VSO 3 scholen in o.a. Rotterdam en Dordrecht.

VSO 4
Scholen voor VSO  4 zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. In het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden is nog geen onderwijsvoorziening voor VSO 4. Leerlingen met VSO 4 problematiek zijn aangewezen op de Yulius en Horizon scholen in de omgeving.

Toelaatbaarheid VSO
Om toegelaten te kunnen worden op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO).

Aanvraagformulier
Om een TLV aan te vragen dient het aanvraagformulier TLV tezamen met het complete dossier te worden gedeeld met de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO). Bij de AT-VO kan een TLV worden aangevraagd voor VSO 3 en 4.

1 mei 2024 is de uiterste aanmelddatum TLV VSO schooljaar 2023-2024.
 
Voor een aanvraag VSO 1 moet u zijn bij :
Visio Rotterdam
Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
(088) 585 83 30       
 
Voor een aanvraag VSO 2 moet u zijn bij :    
Auris aanmeldpunt Rotterdam en omgeving
Heer Bokelweg 143
3032 AD Rotterdam  
(010) 243 16 60


Aanvraagformulier TLV
Wat is praktijkonderwijs (PrO) ?

Praktijkonderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onderwijs op een praktijkschool bereidt leerlingen voor op makkelijk werk.
Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs duurt zes jaar.
Onderwijs op een praktijkschool is bedoeld voor leerlingen die:
  • extra ondersteuning nodig hebben
  • geen vmbo-diploma kunnen halen

Indicatiecriteria voor PrO:
 
Totaal IQ 55-80.
50% of meer leerachterstand op 2 of meer gebieden, waarvan 1 op begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen.
Ouders moeten een schriftelijke zienswijze geven.

Voor leerlingen met een LWOO-beschikking of een TLV voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)deze administratief a.h.v. procedurele en inhoudelijke regels omgezet worden naar een PrO-beschikking.

De AT-VO toetst de aanvraag voor een TLV PrO op de wettelijke criteria. Op grond van deze gegevens wordt een advies geformuleerd en al dan niet een een TLV PrO afgegeven. Een TLV PrO is landelijk geldig. Meer informatie over praktijkonderwijs kunt u ook vinden op de website van de rijksoverheid.

Rijksoverheid

Mag een leerling met een TLV PrO naar het VMBO met LWOO ?
Een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (TLV-PrO) mag naar het VMBO met LWOO. Een VMBO-school mag een leerling met een TLV-PrO niet weigeren. Als een leerling een vmbo-advies heeft gekregen van de basisschool, maar van Het Samenwerkingsverband een TLV-PrO heeft gekregen, kan de leerling door de ouders op het vmbo worden aangemeld. In dat geval is het schooladvies leidend en laat de vmbo-school de leerling toe. De ouders kunnen er ook voor kiezen om de leerling op het pro aan te melden, waar de leerling eveneens toelaatbaar is.

Als een leerling een TLV-PrO  heeft, heeft de leerling een ondersteuningsbehoefte. Als de leerling wordt aangemeld bij een VMBO-school, heeft de school zorgplicht. De school kijkt dan of ze de juiste ondersteuning kan bieden, al dan niet met LWOO of een andere vorm van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de leerling LWOO krijgt aangeboden, kan de school de leerling met een TLV PrO inschrijven als LWOO leerling. Daar hoeft geen aparte LWOO indicatie voor te worden aangevraagd.
 
Kan de school de leerling niet de juiste ondersteuning bieden, bijvoorbeeld omdat de school geen LWOO-licentie heeft, of de ondersteuningsbehoefte groter is dan de school kan bieden? Dan zorgt de school er in het kader van de zorgplicht voor dat de leerling op een andere passende plek binnen het samenwerkingsverband kan worden toegelaten.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden