Ik heb een klacht over het SWV

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of dienstverlening door het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek door de klachtencommissie. De klachtencommissie van het Samenwerkingsverband  Noordelijke Drechtsteden VO behandelt en onderzoekt uitsluitend klachten over de uitvoering van de taken van het Samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om klachten waarbij betrokkenen van mening zijn dat het Samenwerkingsverband zich niet dienstverlenend heeft opgesteld of niet goed heeft gecommuniceerd over werkwijzen, procedures of producten.
De klachtencommissie bestaat uit personen die niet bij het onderwerp van de klacht betrokken zijn.

Waarom een klachtenprocedure?
Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of dienstverlening door het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek.
 
Wat doet de klachtencommissie?
De klachtencommissie van het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO behandelt en onderzoekt uitsluitend klachten over de uitvoering van de taken van het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO. Het gaat hierbij om klachten waarbij betrokkenen van mening zijn dat het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO zich niet dienstverlenend heeft opgesteld of niet goed heeft gecommuniceerd over werkwijzen, procedures of producten.
 
Is de klachtencommissie onafhankelijk?
De klachtencommissie bestaat uit personen die niet bij het onderwerp van de klacht betrokken zijn.
 
Hoe dient u de klacht in?
Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

In dit formulier kunt u de reden van uw klacht weergeven en omschrijven wat u wilt bereiken. Het klachtenformulier kunt per e-mail sturen naar:
info@swvdrechtsteden.nl
 
Zodra wij de klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Degene die uw klacht behandelt neemt binnen tien werkdagen contact met u op. Als daar aanleiding toe is kan het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden ook een beroep doen op vertrouwenspersonen binnen het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO. In bijzondere situaties kan de vertrouwensinspectie worden ingeschakeld.
 
Onderzoek door de klachtencommissie
Als uw klacht niet meteen afgehandeld kan worden dan kan de klachtencommissie van het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO nader onderzoek doen. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de klacht gegrond is of niet. Daarvoor worden de volgende stappen gezet:
 
Informatie verzamelen
Als er meer informatie van u nodig is, dan vragen wij u om binnen vijf
werkdagen deze informatie te geven. U kunt vragen om verlenging van deze termijn.
 
Een hoorzitting organiseren
De klachtencommissie onderzoekt of de ontvangen informatie voldoende is om uw klacht verder af te handelen. Als de commissie het nodig vindt om u in het kader van uw klacht nader te horen, dan wordt u hiervoor uitgenodigd. De klachtencommissie zal u dan in de gelegenheid stellen uw klacht mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Dan kan in uitzonderlijke situaties ook telefonisch gebeuren.
 
Conclusie
U krijgt binnen zes weken schriftelijk bericht over de afhandeling van uw klacht. In het bericht staat wat er uit het onderzoek is gebleken en of uw klacht gegrond was. Is dat het geval, dan vermeldt de klachtencommissie uiteraard ook wat er aan uw klacht is gedaan of nog gedaan zal worden. Vindt de klachtencommissie uw klacht niet gegrond, dan krijgt u daarvan de reden te horen.
 
Klachten die niet behandeld kunnen worden
Een klacht kan niet behandeld worden als:
De klacht betrekking heeft op een organisatie, persoon of gebeurtenis waarover de klachtencommissie van het Samenwerkingsverband VO Drechtsteden niet bevoegd is te oordelen.
De klacht is ingediend door een daartoe niet bevoegd persoon.
De klacht al eerder door de klachtencommissie beoordeeld is. Er zijn geen nieuwe feiten en/of nieuwe omstandigheden aangedragen, die een hernieuwde behandeling van de klacht rechtvaardigen.
De klacht onduidelijk, onbegrijpelijk, innerlijk tegenstrijdig of verwoord op een wijze die in strijd is met respectvolle omgangsnormen.
 
Een klacht is geen bezwaar!
Voor het indienen van bezwaar verwijzen wij u naar de bezwaarprocedure van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden.

Klachten over een school?
Voor klachten over een school kunt u zich direct melden tot de klachtencommissie van de betreffende school of het schoolbestuur.
 
Meer informatie?
Heeft u nog vragen over deze klachtenprocedure of wenst u meer weten over de procedures die het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO uitvoert, neem dan contact op met de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO).

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden VO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden